FAQ

Wat in geval van een ongunstige beoordeling?

art 19 ( bijlage 5 van het KB 13/02/1998 ) Bij een negatieve beoordeling moeten de prestaties van de hulpverlener-Ambulancier in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening opgeschort worden tot dat een gunstige beoordeling wordt verkregen. Wanneer een HVA niet slaagt voor deze evaluatie, krijgt de HVA een herkansing. In afwachting van deze herkansing wordt de geldigheid van de badge opgeschort ( NIET ingetrokken ) U kan zich opnieuw inschrijven voor een volgende proef. Eens een gunstige beoordeling bekomen wordt, vormt de verlenging van het brevet/badge 100 geen enkel probleem, mits u voldoende bijscholingsuren behaald heeft.

Wat in geval van een tweede ongunstge beoordeling?

De opschorting van de geldigheid van het brevet/badge 100 staat expliciet bepaald in art. 19, 3° lid van het KB van 13/02/1998. Tevens staat erin dat de HVA de mogelijkheid moet krijgen om een gunstige beoordeling te bekomen. Hoewel de exacte wijze niet omschreven wordt, gaat men er van uit dat er een herexamen mogelijk is. Bij een tweede ongunstige beoordeling wordt dus steeds het advies gevraagd van de Federale gezondheidsinspecteur. In het verleden werd al beslist dat de basiscursus opnieuw moest gevolgd worden.

Hoe moet ik de verlenging van het brevet aanvragen?

De verlenging van het brevet gebeurt automatisch door het opleidingscentrum. Een attest wordt u toegestuurd via de dienstverantwoordelijke.

 

Hoe moet ik een verlenging van mijn badge 100 aanvragen?

Voor het verlengen van uw badge neemt u contact op met de federale Gezondheidsinspecteur nadat u van ons uw brief van een gunstige beoordeling ontvangen heeft.

 

Wat als ik niet beschik over voldoende uren bijscholing?

Iedere kandidaat moet beschikken over 24 uur bijscholing per jaar, over een periode van vijf jaar. Gezien de kandidaat zich inschrijft gedurende het laatste jaar van de geldigheid van het brevet HVA, moet de kandidaat minstens 24 uur kunnen aantonen over de laatste vier jaar. De verlenging van het brevet kan enkel indien 120 uur kunnen aangetoond worden. De kandidaat kan de tekorten wegwerken via extra bijscholingen. Indien de tekorten te groot zijn, wordt advies gevraagd aan de federale Gezondheidsinspecteur.